Båtforsikring

Fritidsbåtar registrerte i Småbåtregisteret eller Securmark kan forsikrast hos oss.
  • Kasko dekkjer bla. samanstøyt, kantring, søkking og transport innan Norden
  • Båt Pluss dekkjer skade på eller tap av lausøyre og jolle med inntil kr 30 000
  • Maskinskade dekkjer brotskadar i den maskinelle utrustinga til båten
Kontakt meg om Båtforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og ditt behov best.

FritidsbåtPluss Maskinskade Kasko Brann/tjuveri
Opplagsutstyr: krubbe, stav m.m. inntil 15 000 kroner

Fastmontert utstyr inntil 50% av båten sin marknadsverdi

Lausøyre inntil 30 000 kroner

Jollar med motor tilsaman 30 000 kroner

Ekstrautgifter ved henting av båt med personskade

Skadar på drivstoffsystem (som skuldast forurensa drivstoff)

Avbrotsforsikring for erstatningsmessig brann/tjuveriskade i perioden 1. mai - 1. sept.

Ved reparasjon erstattast rimelege utgiftar til overnatting

Skade på tilbehør (GPS m.m.)

Transport av skada båt

Redning

Bergelønn

Tjuveri

Brann

Ulukke*

Ansvar

*Eegen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa.

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Her finn du direkte link til Småbåtregisteret.