Bustad til utleige

Denne forsikringa kan nyttast for alle utleigebustader, utan omsyn til om dei blir eigd privat eller gjennom bedrifta.
  • Erstattar skadar på bustaden ved brann-, vatn- og naturskade, samt ved innbrot
  • Dekkjer utgifter til rivning og rydjing, samt tap av husleigeinntekter
  • Omfattar fri rettshjelp til privatpersonar